S nami získate iný pohľad na prácu


Prihlásiť sa   |   Registrácia klienta Prejsť do môjho košíka
Váš košík je zatiaľ prázdny...

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Partizánske, IČO: 41660951, (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")
ČASŤ I.
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru 
kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za 
objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že 
údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
Predávajúcim sa rozumie Ľubomír Fiksel NIBIA, Janka Kráľa 1169/42, 95806 Partizánske, IČO: 41660951 (ďalej len "predávajúci").
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je 
navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.nibia.sk, elektronickej pošty, telefonicky, 
faxom. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.nibia.sk.
Článok II.
Objednávanie tovaru
Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.nibia.sk, elektronickej pošty, telefonicky alebo faxom.
Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne 
číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný 
kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum 
dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené 
najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.nibia.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, 
ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných 
podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
- prepravnej služby (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín
- Slovenskou poštou - na dobierku; orientačná doba dodania 3-4 dni
3. Doby dodania uvedené v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v 
čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú dohodnuté pri zadávaní objednávky v internetovom obchode www.nibia.sk.
5. Pri objednávke, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 300 EUR je doprava zdarma.
6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
7. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto 
potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.nibia.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
zaplatením dobierky pri jej prevzatí, prevodom na účet predávajúceho po vystavení predfaktúry alebo iným spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.
Článok V.
Ochrana osobných údajov
Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich 
platobný styk, resp. dodanie tovaru.
Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.
Internetový obchod www.nibia.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom 
prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
ČASŤ II.
Reklamačný poriadok
Článok VI.
Predmet reklamácie
Predmetom reklamácie môže byť:
tovar zakúpený u predávajúceho
servisné práce vykonané v autorizovanom stredisku.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do 
produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá 
záruka nevzťahuje.
Článok VII.
Podmienky reklamácie
V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u 
predávajúceho.
Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní reklamačný protokol. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje 
prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od 
prevzatia tovaru.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne 
prijaté plnenia.
Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu objednavky@nibia.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť 
číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s 
uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v 
prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).
ČASŤ III.
Záverečné ustanovenia
Článok IX.
Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na 
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.nibia.sk, prevádzkované firmou PHARUS, s.r.o.,  IČO: 46964720, (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky").

 

ČASŤ I.

Článok I.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúcim sa rozumie PHARUS, s.r.o.,  IČO: 46964720 (ďalej len "predávajúci").

Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.nibia.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.nibia.sk.

 

Článok II.

Objednávanie tovaru

 

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.nibia.sk, elektronickej pošty, telefonicky alebo faxom.

Každá objednávka musí obsahovať:

Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.

Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.nibia.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

- prepravnej služby (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín v prípade, keď tovar je na sklade predávajúceho.

- osobné prevziatie na adrese predajne predávajúceho.

3. Doby dodania uvedené v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú dohodnuté pri zadávaní objednávky v internetovom obchode www.nibia.sk.

5. Pri objednávke, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 100 EUR je doprava zdarma.

6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

7. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.nibia.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

zaplatením dobierky pri jej prevzatí, prevodom na účet predávajúceho po vystavení predfaktúry alebo iným spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Článok V.

Ochrana osobných údajov

 

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

Internetový obchod www.nibia.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

ČASŤ II.

Reklamačný poriadok

 

Článok VI.

Predmet reklamácie

 

Predmetom reklamácie môže byť:

tovar zakúpený u predávajúceho

servisné práce vykonané v autorizovanom stredisku.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

 

Článok VII.

Podmienky reklamácie

 

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.

Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.

Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní reklamačný protokol. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.

Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.

Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.

V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

 

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu objednavky@nibia.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:

- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád

- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať

- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

 

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia

 

Článok IX.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Prehľad kontaktov:

Tel.: +421 917 821 858
Email:
Web: NIBIA.SK
© NIBIA.SK

Zobrazení: Klasické / Mobilné

Navigácia:
Spravodajca:
Odoslať

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Autor webu:

Webdesign štúdio TAOX je tiež autorom webov

Internetové obchody, e-shopy. Reklamná agentúra špecializovaná na prostredí internetu a médií.

Produkty
Akcie
Užitočné informácie
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem